Logitech Online affär - Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Huvudvillkor

Följande huvudvillkor gäller i denna sekretesspolicy:

 • Information som inte längre kan användas för att identifiera en särskild person (”Anonym Information”).
 • Oberoende uppgiftsansvarig har samma betydelse som ”personuppgiftsansvarig” enligt direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 eller annan efterföljande dataskyddslagstiftning såsom förordning (EU) 2016/679 av den 25 maj 2018, och är den fysiska person eller juridiska enhet, som själv eller tillsammans med andra utför behandlingen av personuppgifter (se nedan) och fastställer syftet samt medlen för behandlingen av personuppgifter, sammansättning och typer av personuppgifter som ska behandlas, samt fastställer åtgärder (verksamheter) för personuppgifterna (”UppgiftsansvarigellerPersonuppgiftsansvarig”).
 • Uppgifter där vissa identifikationer har tagits bort för att förhindra att en persons identitet direkt kan sammankopplas med informationen (såsom maskering av personliga identifikationer) (”Avidentifierade uppgifter”).
 • Behandling är tillåten om det är nödvändigt med anledning av berättigade intressen för den personuppgiftsansvarige (eller för tredje part) förutom där den personuppgiftsansvariges intressen åsidosätts av de intressen, grundläggande rättigheter eller friheter hos slutanvändarna som påverkas och kräver skydd ”Berättigade intressen”).
 • Information som kan användas till att identifiera dig, antingen separat eller i kombination med annan information tillgänglig för oss, såsom ditt namn, frakt- och faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (i förekommande fall), födelsedatum (i förekommande fall), uppgifter för tid och plats, kontouppgifter, register över transaktioner och betalningar, leveransinformation samt annan relaterad information till ditt konto som har samlats in av oss under leveransen av vår e-handelslösning (”Personuppgifter”).
 • Digital River kan återförsälja produkter med hjälp av transaktioner via dess e-handelslösning, och kommer i allmänhet att vara registrerad säljare och distributör för sådana transaktioner (”Registrerad säljare och distributör”).
 • Särskilda uppgiftskategorier kräver en högre skyddsnivå under dataskyddslagstiftning i viss jurisdiktion, till exempel behandling som avslöjar information om hälsa eller etniskt ursprung (”Särskilda uppgiftskategorier”).
 • Alla applicerbara uppgifter om dataskydd, som kan ändras eller ersättas, avseende överföringen av uppgifter till personuppgiftsansvariga etablerade utanför EU/EEA som inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå (”Standardavtalsklausuler”).
 • Tillsynsmyndighet (eller motsvarande enligt gällande dataskyddslagstiftning) är den oberoende offentliga myndigheten som konsumenter kan lämna klagomål till (”Tillsynsmyndighet”).
 •  

Personuppgiftsansvarig, Så kontaktar du oss samt Behandling av dina uppgifter

 • Personuppgiftsansvarig/personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Digital Rivers personuppgiftsansvariga enhet varierar beroende på vilken webbplats du besöker, din transaktion transaktionsort samt avtalsspråk.
 • Så kontaktar du oss. Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller förfrågningar angående dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning, oavsett var i världen du befinner dig, mejla till oss på adressen privacy@digitalriver.com, så vidarebefordrar vi din fråga till rätt person. Om du föredrar att kontakta oss via vanlig post hänvisar vi dig till kontaktinformationen under avsnitt ”Kontakta oss” som visas utefter region.
 • Behandling av dina uppgifter. Din e-handelsbegäran och därmed dina personuppgifter, behandlas på bästa möjliga sätt i eller i närheten av regionen där du påbörjade din session. Detta innebär att behandlingen av dina personuppgifter sker i antingen USA och/eller på Irland.
 • Lämpliga skyddsåtgärder för landsöverskridande överföring av dina uppgifter. Om du befinner dig inom EU/EEA skyddas alla överföringar av dina personuppgifter utanför EU/EEA av standardavtalsklausuler, eller annan relevant dataskyddslagstiftning. Dina personuppgifter kan överföras till Digital Rivers servrar i USA och behandlingen av dina personuppgifter i USA. Dina personuppgifter kan också överföras av oss av enheter hos Digital River för de syften som upprättats i denna sekretesspolicy, företagsadministration samt för behandling av uppgifter som utförs av tredje parter.
NORD- OCH SYDAMERIKA
 • Digital River, Inc. som personuppgiftsansvarig. Digital River, Inc., inklusive våra dotterbolag (”Digital River,” ”vi,” ”oss,” och ”vår”) äger och driver denna webbplats, som kan innefatta en programvara, våra produkter samt andra relaterade e-handelslösningar där denna sekretesspolicy förekommer (”Webbplats”). I allmänhet kontrolleras alla personuppgifter som samlats in genom att besöka denna webbplats av Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA (”personuppgiftsansvarig”). Ibland är dock en annan enhet på Digital River personuppgiftsansvarig, vilket visas precis nedan.
RESTEN AV VÄRLDEN
 • Digital River Ireland, Ltd. som personuppgiftsansvarig. Där Digital River Ireland Ltd. är försäljare och distributör av register, då alla personuppgifter som tillhandahållits eller samlats in vid besök på webbplatsen kontrolleras av Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland (”personuppgiftsansvarig”).
 • Digital River GmbH som personuppgiftsansvarig. Digital River GmbH tillhör koncernen Digital River, en ledande verksamhet för återförsäljningstjänster inom e-handel, och behörig återförsäljare av produkterna och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen MyCommerce Share-it. Här kontrolleras alla personuppgifter som tillhandahållits eller samlats in vid besök på webbplatsen MyCommerce Share-it av Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Tyskland (”personuppgiftsansvarig”).
 • Andra enheter på Digital River som personuppgiftsansvarig. För syften avseende transaktioner som genomförts av en annan enhet på Digital River, vilken kan fungera som Digital Rivers personuppgiftsansvarig. Se avsnittet ovan, ”Behandling av dina personuppgifter”, som beskriver var i världen dina personuppgifter behandlas.

Rättslig grund för behandling av uppgifter

I viss jurisdiktion är behandlingen av dina personuppgifter bara laglig om den är tillåten enligt dataskyddslagstiftning. I detta fall har vi en rättslig grund för alla våra behandlingsåtgärder (såvida inget undantag tillämpas) enligt beskrivningen nedan:

 • Medgivande. Genom att använda vår webbplats eller på annat sätt lämna dina personuppgifter till oss ger du ditt medgivande till vår insamling, användning och delning av din information såsom beskrivs nedan i denna sekretesspolicyi. Om du inte ger ditt medgivande till denna sekretesspolicy ber vi dig att inte använda denna webbplats och att inte skicka din information via denna webbplats.
 • Berättigade intressen. Vi kommer att behandla dina uppgifter baserat på berättigade intressen, i synnerhet när de används för marknadsföringssyften, såsom att samla in uppgifter från offentliga källor samt kontakta spekulanter för att inleda en konversation. Vi kan även behandla dina uppgifter baserat på berättigade intressen i anställningssammanhangii.
 • Andra rättsliga grunder. Vi kan också behandla dina uppgifter baserade på andra rättsliga grunder, exempelvis där behandlingen är nödvändig för att sluta ett avtal.

Omfattning av denna sekretesspolicy

Bakgrund och syfte

Denna sekretesspolicy gäller för alla webbplatser som drivs av Digital River där denna sekretesspolicy innefattas. Om du köper en produkt via ett dotterbolag till Digital River, observera att denna webbplats tillhandahålls och/eller drivs av Digital River enligt ett avtal med det dotterbolag som anges som försäljaren av produkterna under försäljningsvillkoren på denna webbplats. Syftet med denna sekretesspolicy är att förse dig med information om hur vi:

 • samlar in personuppgifter samt annan information när du använder denna webbplats:
 • använder, hanterar och redovisar insamlad information och
 • vilka valmöjligheter du har för hur vi samlar in och använder informationen.
Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy för att förmedla ändringar i våra uppgiftsbehandlingar. När vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att modifiera datum för ikraftträdande. Våra förändringar träder i kraft omedelbart efter publicering. En länk till den tidigare policyn finns i slutet av denna policy. En länk till vår tidigare policy finns angiven i slutet av denna policy.

Kompletterande sekretessmeddelanden

Denna sekretesspolicy kan komma att utökas eller ändras genom andra sekretessmeddelanden på webbplatsen. Sådana sekretessmeddelanden beskriver hur vi hanterar särskild information för de områden/situationer/platser där sekretessmeddelandet förekommer, och ska läsas tillsammans med denna sekretesspolicy.

Sekretesspolicyer för partner eller annan tredje part

Denna sekretesspolicy gäller endast för användningen av information vi samlat in från dig genom denna webbplats samt andra webbplatser där denna sekretesspolicy gäller. Vår webbplats kan ha i samarbete med det företag vars produkt du köper (”Partner”). Denna sekretesspolicy gäller dock inte uppgifter som samlats in direkt av våra partner eller annan tredje part, då vi inte har kontroll över andra sekretesspolicyer. Granska alla sekretesspolicyer som publicerats på varje webbplats du besöker.

Försäljningsvillkor

Användning eller inlämning av personuppgifter genom webbplatsen ska också regleras av våra Försäljningsvillkor.

Så skyddar vi dina uppgifter

Digital River vidtar rimliga åtgärder för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för känsligheten av informationen vi samlar in. Vi har implementerat fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder samt skyddsåtgärder som utformats på ett lämpligt sätt för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och utlämnande. När vi samlar in eller överför känslig information såsom bankkontonummer, använder vi branschens standardmetoder för att skydda denna information enligt kraven i tillämpliga lagar. Även om vi använder rimliga åtgärder för att skydda din information kan vi inte garantera säkerheten för information som tillhandahålls över internet eller lagras i våra databaser. Du har också ett eget ansvar för att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörigt utlämnande eller felanvändning, till exempel genom att skydda ditt lösenord och logga ut när du använder en dator eller mobila enhet med delad åtkomst. Vi erbjuder branschens bästa tjänster För att undvika potentiella hot. Om de personuppgifter Digital River ansvarar för avslöjas (eller riskeras att avslöjas), skadas eller försvinna kommer vi omedelbart att vidta nödvändiga åtgärder, informera användarna inom rimlig tid samt rapportera till behöriga myndigheter enligt krav i tillämplig lagstiftning.

 

Insamling av information, inklusive användning av cookies

Information du tillhandahåller manuellt

Vi samlar in följande personuppgifter från dig när du använder denna webbplats:

 • När du anger information i samband med ett köp av en produkt eller tjänst
 • När du begär information eller använder webbplatsen på annat sätt
 • När du deltar i en tävling eller kampanj, börjar prenumerera på ett nyhetsbrev eller liknande tjänster
 • När du skickar in en beställning eller gör ett köp, laddar ner eller registrerar produkter, eller begär ytterligare tjänster
 • När du ringer till kundservice kan du frivilligt ange information till våra representanter och
 • När du söker ett jobb eller skickar jobbrelaterade uppgifter till oss på annat sätt
Särskilda uppgiftskategorier

I allmänhet kommer särskilda uppgiftskategorier inte att samlas in eller behandlas. Det kan dock uppstå en situation (till exempel för anställningssyften) där sådana uppgifter kan behandlas. I detta fall, kommer vi att se till att följa tillämpliga dataskyddslagstiftning, vilket innefattar efterlevnad av nödvändiga rättsliga grunder för att behandla uppgifterna (t.ex. hantering av hälsouppgifter till ett försäkringskontrakt). Vi använder rimliga säkerhetsåtgärder och förfaranden för att skydda dina särskilda uppgiftskategorier.

Information från din webbläsare eller enhet

Vi kan också ta emot information från din webbläsare. Detta kan innefatta information som inte identifierar dig som person (till exempel datum och tid för ditt besök). Vilken information vi får beror på inställningarna för din webbläsare. Om du skapade en användaridentitet när du besökte denna webbplats innebär detta att du gett ditt medgivande till att behandla dina personuppgifter, om de angetts, och vi kan länka informationen du lämnat från din webbläsare som identifierar dig som person enligt beskrivningen nedan. Granska inställningarna för din webbläsare för att se hur du kan ändra dem. Vi kan också samla in begränsade personuppgifter (e-postadress) med hjälp av webbfunktioner i samband med din användning av en webbplats, enligt beskrivning nedan.

Cookies och andra liknande funktioner

Informationen vi samlar in med hjälp av cookies och liknande funktioner identifierar inte vanligtvis dig som person, men vi kan koppla den till personuppgifterna som du lämnat. Vi använder cookies och liknande funktioner för att samla in information och stödja vissa funktioner på denna webbplats. I takt med att internet utvecklas kan vi använda olika funktioner för detta syfte. Vi kan exempelvis använda dessa funktioner för att samla in information om de sätt besökare använder denna webbplats (vilka webbplatser de besöker samt länkar de använder). Vi analyserar informationen för att bättre förstå våra användares intressen , behov samt för att förbättra innehållet och funktionerna på webbplatsen. Vi kommer även att använda informationen för att stödja webbplatsen funktioner genom att inte be dig att ange redan existerande information i vår databas. Vi använder dessutom denna information för att personanpassa din användning av webbplatsen och för att förbättra vår marknadsföring, inklusive användning av målinriktad annonsvisning.

Vill du inte ta emot cookies kan du ställa in webbläsaren så att den avvisar cookies eller varnar dig när en cookie läggs i datorn. Även om du inte måste använda cookies kan du eventuellt inte använda alla funktioner om din webbläsare avvisar våra cookies.

Information om cookies från tredje part och andra funktioner

Tredjepartsleverantörer kan lägga till webbfunktioner på webbplatsen. Dessutom kan vi eller tredjepartsleverantörer lägga till webbfunktioner för partnern vars varumärke visas på denna webbplats eller partnerns tjänsteleverantörer. På detta sätt kommer vår partner att kunna använda de insamlade uppgifterna. Denna information används för att förbättra din användning av denna webbplats avseende marknadsanalys, riktade annonser och kvalitet. Vi kan samla in din IP-adress med hjälp av webbfunktioner.

Vi och våra partner använder tredjepartsleverantörer i samband med denna webbplats, vilket kan innefatta Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics samt Omniture och ClickTale. Dessa, och andra tjänsteleverantörer, kan samla in information om dina besök på webbplatser, din interaktion med webbplatserna, produkterna och tjänsterna vi tillhandahåller, våra partner och våra leverantörer. Deras insamling och användning av information följer deras sekretesspolicyer. Besök tredjepartsleverantörens webbplats om du vill välja bort något, se nedan:

Spåra inte förfrågningar

Om du väljer bort att få din information insamlad med hjälp av cookies och andra webbfunktioner, kommer dina befintliga cookies för annonsvisning att raderas, och nya cookies kommer att försöka läggas till, vilket instruerar tjänsteleverantörer att inte spåra dina framtida aktiviteter när en cookie upptäcks (en ”antispårningscookie”). Om din webbläsare är inställd att avvisa cookies när du går till vår avregistreringssida går det inte att placera någon ”antispårningscookie” på din dator. Om du senare raderar ”antispårningscookies”, använder en annan dator eller byter webbläsare, måste du välja bort cookies en gång till. För närvarande svarar vi inte på signaler från ”antispårningscookies”.

Information från tredje parter

Vi kan också ta emot viss information om dig från tredje parter, till exempel när du använder autentiseringsinformation från sociala medier för att logga in på denna webbplats, eller med hjälp av andra online-baserade uppgiftskällor som följer reglerna för användning och behandling av sådan information som fastställts av respektive online-baserade uppgiftskällor. Om några särskilda uppgiftskategorier är fritt tillgängliga eller tillgängliga i offentliga domäner, kommer vi inte ha några skyldigheter till dig vad gäller dessa.

Platsinformation

När du använder en smartphone, mobil enhet eller dator för att få tillgång till vår webbplats eller använda vår mobilapp, kan vi samla in information om din fysiska plats. Vi kan kombinera denna information med annan platsbaserad information (t.ex. IP-adress/postnummer), för att förse dig med andra tjänster på din mobila enhet. Vi förmedlar enbart din platsinformation till tredje parter som hjälper oss att förse dig med tjänster. Du kan välja bort att dela denna information genom att ändra behörighetsinställningarna på din mobila enhet.

   

Användning och delning av information

Dina personuppgifter kommer att behandlas på våra datorers servrar. I vissa fall (där det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga plikter mot dig) kan sådan information också göras tillgänglig för tredjepartsföretag som tillhandahåller tjänster till Digital River.

Så använder vi dina uppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter i följande syften:

 • Kontakta dig om du har begärt en dialog med oss
 • Fastställa vad som gäller beträffande handelsefterlevnad, säkerhet och bedrägeribekämpning i det land du befinner dig
 • Verifiera annan efterlevnad med tillämplig lagstiftning
 • Hjälpa till att verifiera att uppgifterna vi har om dig stämmer
 • Tillhandahålla produktuppdateringar, specialerbjudanden och annan försäljningsinformation, antingen å våra eller partnerns vägnar, vid fall du gett ditt medgivande att ta emot dessa i enlighet med tillämplig lagstiftning
 • Ge dig tillgång till webbplatser eller tjänster från våra partner för att ta emot produkter eller tjänster med hjälp av lösenord, säkerhetskoder eller annan information
 • som beskrivs i ett kompletterande sekretessmeddelande publicerat på webbplatsen samt
 • för HR-avdelningen, som till exempel insamling av din e-postadress om du söker ett jobb online.

Vi kan dessutom använda dina personuppgifter i följande syften, då du besöker webbplatsen för att slutföra en transaktion:

 • För att behandla din beställning samt betalning, verifiera din status för beskattning, bestrida chargebacks, bedöma din kreditvärdighet eller meddela dig om statusen på din beställning
 • I syfte att övervaka och förhindra bedrägerier
 • Tillhandahålla en personanpassad shoppingupplevelse
 • För registrering av ditt inköp hos tillverkaren eller tjänsteleverantören för garanti, teknisk support eller liknande ändamål
 • För att meddela ditt köp till leverantören av en onlinetjänst med vilken du köper en nyttjanderätt från oss
 • Upprätta ett konto för framtida köp som du gett till medgivande till
 • Underlätta förnyelse av prenumeration på produkter eller tjänster samt att
 • Tillhandahålla smidig användning och stöd (som enligt gällande lagstiftning kan innefatta att ta kontakt med besökare som påbörjar utcheckningsprocessen för att följa upp den ofullständiga sessionen, eller för att se om det fanns ett problem med deras användning av webbplatsen)

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla personer eller enheter som tar emot personuppgifter enligt de syften som beskrivs nedan, är skyldiga att hålla personuppgifterna säkra. Om några särskilda uppgiftskategorier har samlats in, tagits emot eller lagrats på en extern enhet, ska detaljerna om en sådan enhet förmedlas till dig om det krävs enligt lag. Våra skyldigheter kommer inte att gälla information som förmedlats till någon statlig enhet föreskrivet enligt lag för att erhålla sådan information, eller enligt för närvarande gällande lag.

Automatiserad behandling

I vissa situationer kan vi använda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut för att förbättra vår verksamhet ytterligare. Till exempel i marknadsföringssammanhang kan vi använda uppgifter för att segmentera och lägga fokus på användare med personanpassade meddelanden. Vi kan till exempel använda en jobbtitel för att fastställa användarnas personlighet och ändra innehållet därefter. Vi kan också nyttja användarnas geografiska läge och företagsuppgifter. Under vissa omständigheter, för kontobaserad marknadsföring, kan detta innefatta ”gilla-markeringar” som vi hittar i offentliga domäner.

Dessutom förlitar vi oss på bedrägeriövervakning för att hjälpa oss minska behovet av manuell bedrägerigranskning. Vi kan också förlita oss på automatiserad behandling i anställningssammanhang samt säkerställa att våra anställda följer våra interna säkerhetspolicyer. Du har rätt att neka alla beslut som fattats baserat på automatiserad databehandling där de karakteriseras som profilering. I ett sådant fall förbehåller vi oss rätten att inte slutföra din transaktion.

Vår användning av anonym information

Vi kan använda anonym information som vi har samlat in. I det fallet kommer uppgifter som till exempel förnamn, gatuadress, telefonnummer, e-postadress och andra uppgifter att anonymiseras enligt tillämplig lagstiftning. Den anonyma informationen kan användas på följande sätt:

 • För att personanpassa och stödja din användning av webbplatsen, våra tjänster och/eller våra partners tjänster
 • För att förbättra webbplatsen, kundupplevelsen, våra annonseringssystem och våra produkter och tjänster
 • I syfte att förhindra bedrägerier, med hjälp av exempelvis fingeravtryckskontroll
 • För att identifiera transaktioner med ursprung i ett dotterbolags marknadsförings- eller rekommendationsprogram
 • För att leverera riktade annonser på den här webbplatsen och andra e-handelslösningar
 • Rapportera till våra befintliga och potentiella partner och tjänsteleverantörer, och
 • Andra historiska, statistiska, forskningsmässiga och analytiska syften

Vi kan också använda avidentifierade uppgifter i de syften som nämns ovan, samt relaterade syften tillämpliga enligt lag.

Våra partners

Vi kommer att tillhandahålla särskilda personuppgifter, anonym information eller avidentifierade uppgifter till våra partners för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, och på annat sätt underlätta Digital Rivers användning av personuppgifter enligt beskrivningen i ”Så använder vi dina uppgifter”:

 • I rapporteringssyfte
 • För att göra det möjligt för vår partner eller dess tjänsteleverantör att registrera ditt köp
 • För att ge dig tillgång till produkter eller tjänster som tillhandahålls av vår partner eller dess leverantörer
 • För att underlätta garanti, teknisk support eller tjänster efter försäljningen
 • För att ge vår partner eller underleverantör möjligheten att skicka mejl eller brev om du har gett ditt medgivande att ta emot dem
 • För att ge vår partner eller dess tjänsteleverantör möjligheten att tillhandahålla tjänster i samband med denna webbplats (till exempel kundsupport eller SSO-funktioner), eller
 • I liknande syften för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig
Våra tjänsteleverantörer

Vi nyttjar andra företag, inklusive våra dotterbolag, för att tillhandahålla vissa tjänster till oss eller å våra vägnar som hjälper oss att driva vår verksamhet, till exempel:

 • Att vara värd för eller underhålla denna webbplats
 • Behandla kreditkortsbetalningar
 • Tillhandahålla tjänster för att övervaka eller förhindra bedrägerier
 • Utföra dataintegritetskontroller
 • Tillhandahålla kredit
 • Tillhandahålla optimeringstjänster
 • Utföra din beställning
 • Ta emot betalning
 • Leverera annonser på denna webbplats samt tredjepartswebbplatser
 • Skicka brev eller e-post
 • Syften relaterade till HR-avdelningar och/eller
 • Tillhandahålla kundservice

Vi kommer inte att förmedla dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer i samband med deras tillhandahållande av tjänster till oss, såvida det inte krävs för syftena i våra berättigade intressen och för att uppfylla våra skyldigheter gällande leveranser av våra e-handelslösningar gentemot dig. Dessa tjänsteleverantörer kan vara förpliktigade enligt kontrakt att använda all information vi förmedlar till dem enbart för att utföra tjänster till oss eller å våra vägnar, samt för att skydda dina personuppgifter. Vi kan också göra det möjligt för dessa företag att använda anonym information för deras affärssyften. Vi kommer inte att förmedla dina personuppgifter till våra dotterbolag eller icke-relaterade tredje parter till användning för deras marknadsföringssyften.

För att följa lagstiftning, förhindra bedrägerier och brott

så långt tillämplig lagstiftning tillåter kan vi redovisa personuppgifter eller särskilda uppgiftskategorier om dig när vi tror att utlämnande är lämpligt för att:

 • Följa lagar eller föreskrifter
 • Följa statliga, administrativa eller juridiska processer, krav eller beslut (exempelvis ett domstolsbeslut)
 • Samarbeta med polismyndigheter eller andra statliga undersökningsorgan eller rapportera alla aktiviteter som kan strida mot lagar eller föreskrifter
 • Förhindra eller undersöka ett potentiellt brott (exempelvis bedrägeri eller identitetsstöld) eller brott (även misstänkt brott) mot denna sekretesspolicy
 • Verkställa ett kontrakt
 • Skydda de rättsliga rättigheterna, webbplatsen eller säkerheten för Digital River och våra anställda, partner, tredje parter, allmänheten eller digiii
I samband med en försäljning, sammanslagning eller liknande händelse

Om något av våra dotterbolag eller en tredje part har förvärvat vårt företag, specifika företagstillgångar eller någon av våra driftavdelningar (exempelvis som en del av en försäljning, sammanslagning, omorganisation eller liknande händelse) kommer dina personuppgifter att räknas till det företaget, såvida inget annat föreskrivs i den lokala lagstiftningen. Om detta sker kommer det förvärvande företagets användning av dina personuppgifter att underkastas denna sekretesspolicy, alla tillämpliga kompletterande sekretessmeddelanden samt de sekretessinställningar du har angett till oss.

   

Dina val

Digital River respekterar din rätt att välja hur vi samlar in, använder och redovisar dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Om du vill granska eller ändra behandlingen av detta, invända mot riktad marknadsföring eller begära radering av dina personuppgifter eller särskilda uppgiftskategorier kan du skicka oss en begäran med hjälp av informationen i avsnittet ”Så kontaktar du oss” i denna sekretesspolicy. Om det exempelvis finns några fel i personuppgifterna som du har angett så vidtar vi lämpliga åtgärder för att rätta till felen.

Om du kontaktar oss kan vi fråga dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka din begäran om du inte har lyckats förse oss med tillräcklig information för att bekräfta din identitet eller uppfylla våra affärskrav och rättsliga krav som beskrivs i vår datalagringspolicy. När vi raderar dina personuppgifter eller särskilda uppgiftskategorier, raderas de på ett sätt som förhindrar stöld, felanvändning eller obehörig tillgång enligt vår datalagringspolicy.

Du har rätten att rapportera till din tillsynsmyndighet om du anser att dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen inte har respekterats på rätt sätt. Innan du gör det ber vi dig dock att kontakta oss först då vi är angelägna om att samarbeta för att hjälpa dig med att lösa problem gällande din integritet.

Datalagringspolicy

Digital River kan spara dina personuppgifter så länge du fortsätter att använda vår webbplats, och därefter så länge det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning eller för att uppfylla våra affärskrav.

Marknadsföring och relaterad kommunikation

När du förser oss med personuppgifter kan vi ge dig ett valet huruvida du vill ta emot ytterligare marknadsföring och relaterad kommunikation från oss eller våra partner. Denna kommunikation kan ske via brev, e-post eller telefon och kommer att bestå av information om våra produkter och tjänster till dig. Du kan välja bort denna kommunikation genom att mejla oss på adressen remove@digitalriver.com, eller genom att läsa instruktionerna för avbeställning i korrespondenserna via e-post.

Om du ger oss ditt medgivande till att lägga till din kontaktinformation i vår partners kontaktlista och senare återkallar detta medgivande, måste du kontakta vår partner (eller följa instruktionerna om avbeställning i mejlen från vår partner) för att ditt namn ska tas bort från vår partners kontaktlistor).

 

Barns rätt till sekretess

Denna webbplats är inte riktad till barn. Om du inte har uppnått myndig ålder eller inte får sluta ett lagligt bindande avtal i ditt land, får du inte använda denna webbplats utan dina vårdnadshavares medgivande. Om du tror att vi har mottagit information från en person som skyddas av barnskyddslagar där ett nödvändigt medgivande från vårdnadshavare inte togs emot ska du kontakta oss omgående så att vi kan vidta rimliga åtgärder för att radera den informationen på ett säkert sätt.

i Skulle vi behöva ett skriftligt (eller annan form av) medgivande för att behandla dina personuppgifter, kommer personuppgiftsansvarig enbart att behandla sådana uppgifter med ditt medgivande samt enligt villkoren i detta medgivande.

ii Detta gäller endast om sådan behandling inte är förbjuden enligt tillämplig lag.

iii Se även grunderna som föreskrivs i gällande lokal lagstiftning.